กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525