ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะคุณภาพ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมและคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ พ.ศ. 2547