ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ พ.ศ. 2550