Notice: Undefined offset: 13104 in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Notice: Undefined offset: 13104 in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 613

กรมปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยงเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม