25610104 2

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์