25610523 1

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม