25620807 1

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี