ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมปศุสัตว์  ขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมปศุสัตว์  ขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน พร้อมดำรงตนให้สมเกียรติยศของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ