25610130 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเสด็จฯพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด