411445

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ และ นายศร ธรปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โครงการนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ประชาชน และยังช่วยสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งตามที่สาธารณะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกันจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ทั้งสุนัข แมว โคนม โคเนื้อ แพะแกะ สุกรทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 คาดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 1000 คน จำนวนสัตว์ที่จะได้รับการบริการ 80000 ตัว

ทั้งนี้ ได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานคลินิกปศุสัตว์ และรถบรรทุกพืชอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

12.00 น. เยี่ยมพื้นที่ออกหน่วยคลินิกปศุสัตว์เคลื่อนที่ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด โดยให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดแต่งกีบ ตรวจการตั้งท้อง และเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อการผสมเทียม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์