S 13205510

13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม หลักสูตร”การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรมซึ่งในวันนี้

ภาคปฎิบัติ

- การแปรรูป โยเกิร์ต น้ำเปรี้ยวพร้อมดื่ม ไอศกรีม เนยแข็งมอสซาเรลล่า เนยแข็งริคอตต้า

โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ผู้เลี้ยงโคนม ผู้ประกอบการ​ขนาดเล็ก และอาจารย์​ ที่สนใจเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนม

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์