341754

13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่​ ได้ให้การต้อนรับผู้แทน จากประเทศ เมียนม่า มาเลเชีย ภูฏาน และลาว ในการเข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านการฝึกอบรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง พาเยี่ยมชมร้านนมห้วยแก้ว (ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่แปรรูปจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเครือข่ายกรมปศุสัตว์เพื่อให้ทราบถึงภารกิจด้านการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ นอกจากนั้นผู้เยี่ยมชมยังได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเกษตรกร อาทิเช่น ชีส ไส้กรอก นมพาสเจอร์ไรส์ และไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับโลกด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์