2712

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากรโครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2562 ของ สำนักงานปศุสัตว์มหาสารคาม โดยศูนย์ฯได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การแปรรูปและการตลาดปศุสัตว์ และได้พาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงปฏิบัติการสร้งมูลค่าเพิ่มสัตวปีกของศูนย์ฯ เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ชัดเจน สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาด้านการทำปศุสัตว์ของเกษตรกร ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์