246436

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่งวง ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาคการเกษตร งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่น 1 จัดอบรมที่ศูนย์ฯ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยได้อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวง และภาคปฏิบัติ โดยมีเมนูการแปรรูปสาธิต ได้แก่ ไก่งวงรมควัน ไก่งวงเส้น  ไส้อั่วไก่งวง ไก่งวงน้ำแดง และ ไก่งวงตุ๋นยาจีน มีผู้รับการอบรมฯ จำนวน 35 ราย โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มแปรรูปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่งวง ในพื้นที่ ต่อไป


246436.jpg 246437.jpg 246439.jpg

246440.jpg 246441.jpg 246442.jpg

246443.jpg 246444.jpg 39119.jpg


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์