110343

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม หลักสูตร "การแปรรูปไข่ไก่อินทรีย์" ภายใต้โครงการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 6 ม.12 บ้านกะทม ต.เฉนียน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการอบรมฯมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในพื้นที่ จำนวน 10 ราย เนื้อหาการอบรมฯเป็นการให้ความรู้ด้านการแปรรูปไข่ไก่อินทรีย์และมีเมนูสาธิต ได้แก่ ไข่เค็มอินทรีย์ และคุ้กกี้ไข่อินทรีย์ ได้รับความสนใจจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้ ร่วมหารือกับเกษตรกรแจ้งว่ามีความต้องการอยากอบรมเมนูเพิ่มเติมคือไข่เค็มสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นรายได้เสริมของกลุ่มฯ ในครั้งต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม