pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ว่าประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้และย้ำว่า ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย 100 % ส่วนในต่างประเทศพบเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางตอนเหนือประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการระบาดมายังตอนกลางของประเทศ ในปัจจุบัน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 พบการระบาดทั้งสิ้น 366 ครั้ง ใน 20 จังหวัด มีการทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรคจำนวน 46,600 ตัว ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกรมปศุสัตว์จึงได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว จันทบุรีและตราด อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ในสุกรและหมูป่า ดังนั้น ผู้ที่จะเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าเข้า ออก ผ่านหรือภายในจังหวัดที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสุกรและหมูป่า จะต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าปลอดจากโรคก่อนออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง อีกทั้งทำให้การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองร่วมกับสารวัตรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ในการป้องกัน ปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งได้จัดชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เสริมกำลังในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนร่วมกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศโดยช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นผู้ที่ลักลอบนำสุกร ซากสุกรตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทยขอให้แจ้งสายด่วน 063-225-6888 หรือ ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย” เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์