กรมปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรร งบกลาง เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย  
เป็นเงิน 376,636,450 บาท ให้เกษตรกรจำนวน 77,657  ราย (รายละ 4,850 บาท) ในพื้นที่ 17 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย จากพายุทาจิกิ และโพดุล

โดยให้เกษตกรเลือกเมนู 3 ชนิด ได้แก่ 1.ไก่ไข่  จำนวน 10 ตัว พร้อมอาหาร และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน  2. เป็ดไข่ จำนวน 10 ตัว พร้อมอาหาร และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน  3. ไก่พื้นเมือง หรือลูกผสม จำนวน 30 ตัว พร้อมอาหาร และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน  

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบพันธุ์สัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย. 63) ได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 5,365 ราย ในพืนที่ 10 จังหวัด   

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์