25610427 1

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี