25610604 1

สัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018  ตั้งแต่บัดนี้-24 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 02-561-2445 ต่อ 524 โทรสาร 02-579-0109 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ่านรายละเอียด