25621118 1banner
อ่านรายละเอียด
 | แบบฟอร์มลงทะเบียน
หรืออ่านรายละเอียด การลงทะเบียน การส่งผลงานการวิจัย การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/

 หมายเหตุ 

- ผู้เสนอผลงานต้องชำระค่าลงทะเบียน และ upload หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถส่งผลงานได้
- หมดเขตส่งผลงาน 22 พ.ย. 2562