395576

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเปิดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ

14 ก.พ.62 เวลา 14.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต 3 คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อเหล่าพสกนิกร และพระราชทานแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ได้ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อให้หน่วยงานสัตวแพทย์เข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานสัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้จัดให้มีโครงการตามแนวพระราชดำริ คือ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบริการประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โดยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ร่วมผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การปฏิบัติงาน มีการบริการประกอบด้วย การรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟาร์ม โรคพิษสุนัขบ้า การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ และคุณภาพน้ำนมดิบ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้คำปรึกษาแนะนำ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์