25620426 6

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กล่าวราย ณ หอประชุมสอยดาว ที่ว่าการอำเภอสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ประธานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านทับช้าง สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป อ่านรายละเอียด