pic01

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากเกิดวิกฤติ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ถึง 18 คน รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ในปี 2563 ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ มีผลการดำเนินงานอย่างสำเร็จ พบอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงจากปี 2561 จำนวน 18 ราย เหลือ 3 รายในปี 2562 และในปี 2563 ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต โดยปัจจัยสำคัญในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ดังนี้

    1. การฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นสร้างภูมิตุ้มกันโรคในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า 80%
    2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการเลี้ยง ไม่ปล่อยปะหรือละทิ้งสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัญหาของชุมชน
    3. การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช้เองในประเทศไทย ในปี 2567 เป็นความยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ

ในปี 2563 นี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 13 ล้านโด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว เพื่อบริการประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่จุดนัดหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โดยขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักความสำคัญของโรค รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ โดยร่วม "เลี้ยง-รัก-รับผิดชอบ-ฉีดวัคซีน-ไม่ทอดทิ้ง" พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีฒฝยฬ

ณ บริเวณด้านหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล