ด้วยจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สัตวบาล หรือ สัตวศาสตร์ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง 30 กันยายน 2562

อ่านรายละเอียด