ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด