ด่านกักกันสัตว์สงขลา ขอส่งประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์สงขลา
รายละเอียดดังนี้
          1.  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์              จำนวน   2    อัตรา  วุฒิการสมัครปริญญาตรี (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)
          2.  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์     จำนวน   18  อัตรา  วุฒิการสมัครมัธยมศีกษาตอนต้น เท่านั้น
          3.  จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานทั่วไป                 จำนวน    2   อัตรา  วุฒิการสมัครปริญญาตรี (ทุกสาขา)
          4.  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์                   จำนวน  12  อัตรา  วุฒิการสมัครไม่ต่ำกว่าชั้นปฐมศีกษาปีที่ 6
          5.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด                              จำนวน    1  อัตรา
รายละเอียดการสมัคร
          1.  กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2562 ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
          2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ในวันจันทร ที่ 16 กันยายน 2562 
          3.  สอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่พุธ ที่ 18 กันยายน 2562
          4.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
**หมายเหตุ  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7425-2503  และ 095-4369921 ในวันและเวลาราชการ**
 
อ่านรายละเอียด (จ้างเหมาบริการ)
อ่านรายละเอียด (พนักงานลูกจ้างชั่วคราว)