เกาหลีใต้มีแผนจะยกเว้นภาษีนำเข้าไก่ ตั้งแต่ เม.ย.60 เป็นต้นไป

ที่มาของข้อมูล

ภาพอินโฟกราฟิก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม