โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

รายละเอียดของโครงการ(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)

คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์