กรมปศุสัตว์ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงขึ้นฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม