จีนประกาศแล้ว อนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทย

รายละเอียด จีนประกาศแล้ว อนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทย

ข้อมูล สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ภาพจัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์