ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2560

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  สำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร