ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม (สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ย. 2560)

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  สำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร