25620129 1

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน