พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆ ที่อาจเพิ่มสูงขึ้น จากปริมาณน้ำสะสม และมีฝนตกลงมาเพิ่ม ทำให้มีโอกาสน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน จึงได้สั่งทุกหน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการจัดทำคอกอพยพสัตว์เคลื่อนที่ไปในที่น้ำท่วมไม่ถึง โดยปรับปรุงแบบที่มีอยู่เดิมให้ยกพื้นสูง สามารถติดตั้งในพื้นที่น้ำท่วมขังได้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและความเสียหายให้เกษตรกรทันที

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย มีการเตรียมความพร้อม ในด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการอพยพสัตว์ขึ้นอยู่ในพื้นที่สูง การสำรองเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ สำหรับเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัย

กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำจุดอพยพสัตว์เคลื่อนที่ ให้มีพื้นคอกสูงจัดตั้งในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งทำให้เหมาะสมกับสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการจัดการดูแลเลี้ยงดูสัตว์ และลดการสูญเสียปศุสัตว์ อีกทั้งการจัดทำคลังเสบียงพืชอาหารสัตว์ชุมชน ตลอดจนการสร้างการรับรู้ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ การประเมินความต้องการและผลกระทบเบื้องต้น เพื่อบรรเทาทุกข์ของเกษตกรให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น หากเกษตรกรรายใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และต้องการขอรับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้าน ด้วยความปรารถนาดีจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2867-141-2560

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญ กรมปศุสัตว์