พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากสัตว์ จึงได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาล

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมต่างๆ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนการทำงานร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรตามตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน นี้ โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้จำหน่ายรายใดทำผิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินการตักเตือน ให้คำแนะนำ จนถึงดำเนินการทางกฎหมายทันที เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่เป็นสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน

“ ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่มีการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาสินค้า หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ขอให้มองหาตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ และพืช ผัก ผลไม้ ขอให้มองหาตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย Q เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จำหน่ายดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว


ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2871-144-2560

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ