ด่วนที่สุด

เรียน  ปศุสัตว์เขต , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า (ส่วนกลางทุกหน่วยงาน) 
        
          ด้วยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ตามมติคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 กำหนด
เพื่อส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมปศุสัตว์ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งในหน้าที่ราชการ
และทางสังคม ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชน
          
          กรมปศุสัตว์ จึงมอบหมายให้ปศุสัตว์เขต , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน 1 คน โดยจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด และส่งผลงานให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.dld.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”)

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ ได้แนบไฟล์ มาพร้อมอีเมล์ฉบับนี้
 
 
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ 
โทร.02-653-4444 ต่อ 2134
แฟกซ์. 02-653-4916

 

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์