25590615 3เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมด้วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. โดยนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด