25590628 3นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบบัตรประจำตัวสัตว์ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริฯ ต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด