25590629 1วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ท่านสุรพงษ์ จารุพงษ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ Field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายเสริมศักดิ์ เหมพิจิตร ม.4 ต.หังดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวให้การต้อนรับ ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกกระทรวงเกษตร ในจังหวัดนครสวรรค์  อ่านรายละเอียด