สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  79  ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด