25590708 4นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ( Egg Board ) ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด