25590711 1ในวันที่  1  กรกฎาคม  2559  นายธนิตย์  เอนกวิทย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงาน  ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์ุไก่พื้นเมืองประจำถิ่น  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4  ตำบลแวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

อ่านรายละเอียด