25590807 2นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ สัตวแพทย์ไทย ห่วงใยผู้บริโภค ” ระหว่าง สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์, กรมปศุสัตว์, สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์,สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ, สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตล์ฟรีเชียน, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่,สมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อ, สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียด