25590822 1วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้ช่วยอธิบดี กรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 3-1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด