พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559

พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม