รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่เสนอถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมฯเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่เสนอถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุไว้ใน(ร่าง)แผนกระจายอำนาจฯและแผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่3)พร้อมด้วยผอ.สคบ./หน.กพร./และเจ้าหน้าที่ที่กี่ยวข้อง วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม อรรถไกวัลวที สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม