รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปิดการประชุมThe 4th Conference On Animal Health Situation/ Surveillance Data Analysis
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปิดการประชุมThe 4th Conference On Animal Health Situation/ Surveillance Data Analysis และมอบมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาAnimal Health Situation Analysisโดยผู้นำเสนอผลงานเป็นนายสัตวแพทย์จากต่างประเทศ จำนวน 13รายคือ ประเทศเวียดนาม พม่า กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ภูฏานและนายสัตวแพทย์จากประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามณ ห้องประชุมอยุธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม