25591214 1

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ ณ สหกรณ์โคนมหนองแก้วจำกัด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด     อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4