25600113 2

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แก่กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ รับพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ฯ วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์