25600215 2

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุส้ตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผู้อำนวยการสวนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1-9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกเขต ทุกจังหวัด โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม